Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT medyum ali degermenci medyum ali değermenci
SESİNİZİ   DUYURMAK   DERDİNİZİ     ANLATMAK    YAŞADIKLARINIZI    PAYLAŞMAK    SORUNLARINIZA    ÇÖZÜM    BULMAK   İSTİYORSANIZ     ÜNLÜ    MEDYUM    ALİ    DEĞERMENCİ'Yİ    ARAYIN     0312 424 11 80 .... 0535 230 87 80
  ANA SAYFA
  ÖZGEÇMİŞİM
  BÜYÜ
  VEFK NEDİR ?
  CİNLER
  NAZAR
  ŞİFALI BİTKİLER
  RÜYA
  MEDYUM NEDİR ?
  MUSKA NEDİR ?
  DİNİ BİLGİLER
  KÖŞE YAZILARIM
  BASINDAN
  ÇALIŞMALARIM
  İRTİBAT
namaz sol alt

KÖŞE YAZILARIM

ESMAUL HUSNA

 1- ALLAH ( c.c ) 

Kainatı yaratan ve idare eden bütün övgü ve ibadetlere layık varlığı zorunlu olan kendinden başka hiçbir ilahı bulunmayan tek bir Allah’tır.

2- Er-RAHMAN ( c.c ) 

Esirgeyen bağışlayan ilahi rahmet lütuf ve koruyuculuğu bütün mahlukatı kapsayandır.

3- Er RAHİM ( c.c ) 

Esirgeyen bağışlayan dünyada kendisine inanıp emirlerine uygun bir şekilde yaşayanları ahirette ebedi nimetlerle mükafatlandıracak olandır.

4- El MELİK ( c.c ) 

Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır.

5- El KUDDÜS ( c.c ) 

Her  türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh bütün kemal sıfatlarla muttasıf bulunandır.

6- Es SELAM ( c.c )  

Her çeşit afet ve kederlerden emin olan, esenlik verendir.

7- El MܒMİN ( c.c ) 

Kullarına emniyet veren. Kendisinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyandır. Kullarına yaptığı va’dinde sadık olandır.

8- El MÜHEYMİN ( c.c )  

Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden evrenin bütün işlerini düzenleyen her şeyi gözetip koruyan insanları kontrol edip gözetleyendir.

9- El AZİZ ( c.c ) 

İzzet sahibi mağlup edilmesi imkansız olan her şeye galip olandır.

10- El CEBBAR ( c.c ) 

Azamet ve kudret sahibi istediğini mutlaka yapan kırık kalpleri onaran dilediği her durumda mutlak iradesini yürütendir.

11- El MÜTEKEBBİR ( c.c ) 

Ululuk sahibi her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösterendir.

12- El HALIK ( c.c ) 

Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden. Yaratan yoktan var eden büyüklükte eşi olmayandır.

13- El BARİ ( c.c ) 

Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratandır.

14- El MUSAVVİR ( c.c ) 

Tasvir eden her şeye ayrı bir şekil ve hususiyet verendir.

15- El GAFFAR ( c.c ) 

Kullarının günahını örten mağfireti bol günahları çokca bağışlayandır.

16- El KAHHAR ( c.c ) 

Her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim olandır.

17- El VEHHAB ( c.c ) 

Çok fazla ihsan eden çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayandır.

18- Er REZZAK ( c.c ) 

Bütün mahlukatın ruhi ve bedeni rızkını veren ve ihtiyacını karşılayandır.

19- El FETTAH ( c.c ) 

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran darlıktan kurtaran bütün anlaşmazlıkların nihai hakemi olarak mutlak adaleti gerçekleştirendir.

20- El ALİM ( c.c ) 

Her şeyi en ince noktasına kadar bilen ilmi ezeli ve ebedi olandır.

21- El KABİD ( c.c ) 

Dilediğine darlık veren sıkan daraltandır.

22- El BASİT ( c.c ) 

Dilediğine bolluk veren açan genişletendir.

23- El HAFİD ( c.c )  

Yukarıdan aşağıya indiren alçaltan dereceleri düşürendir.

24- Er RAFİ ( c.c ) 

Yukarı kaldıran yükselten dereceleri yükselten izzet ve şeref bahşedendir.

25- El MUZİZ ( c.c ) 

İzzet ve şeref veren aziz kılandır.

26- El MUZİL ( c.c ) 

Alçaltan zillete düşüren hor ve hakir edendir.

27- Es SEMİ ( c.c ) 

İşitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten kullarının niyazını kabul edendir.

28- El BASİR ( c.c ) 

Her şeyi hakkıyla görendir.

29- El HAKEM ( c.c )  

Hikmet sahibi olan yaptığı her işte hikmeti gözeten hüküm verme yetkisini elinde tutan son hükmü verecek olandır.

30- El ADL ( c.c ) 

Son derece adaletli olan hiçbir şeyde aşırılığa düşmeyendir.

31- El LATİF ( c.c ) 

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen lutuf ve ihsan sahibi olandır.

32- El HABİR ( c.c ) 

Her şeyin dış ve iç yüzünden açık ve gizli yönünden tam haberdar olandır.

33- El HALİM ( c.c )  

Yumuşak davranan Hilmi çok olan ceza vermede acele etmeyen teenni sahibi olandır.

34- El AZİM ( c.c ) 

Pek azametli olan yüce sıfatlar sahibi ulu Allah’dır.

35- El GAFUR ( c.c ) 

Çok bağışlayan mağfireti bol olandır.

36- Eş ŞEKÜR ( c.c ) 

Kendi rızası için yapılan amellere en iyi karşılık veren az iyiliğe çok mükafat verendir.

37- El ALİYY ( c.c ) 

İzzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.

38- El KEBİR ( c.c ) 

Yüceliği karşısında her büyüğün küçüldüğü mutlak büyük zat ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu olandır.

39- El HAFİZ ( c.c ) 

Her şeyi afat ve beladan koruyan dengede tutandır.

40- El MUKİT ( c.c )  

Bilen tayin eden bedenlerin ve ruhların gıdasını veren her şeyi koruyan.

41- El HASİB ( c.c ) 

Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyice bilen. Mahlukatına kafi olandır.

42- El CELİL ( c.c ) 

Azamet sahibi olan ululuk sahibi olandır.

43- El KERİM ( c.c ) 

Çok ikram edici fazilet türlerinin hepsine sahip keremi bol ve sonsuz olandır.

44- Er RAKİB ( c.c ) 

Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan her şeyi gözetleyip kontrolü altında tutandır.

45- El MUCİB ( c.c ) 

Kendine yalvaranların isteklerine ve dualarına cevap veren duaları kabul edendir.

46- El VASİ ( c.c )  

Lütfu bol olan ilmi ihsanı mağfiret ve merhameti her şeyi kuşatandır.

47- El HAKİM ( c.c ) 

Emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli yerli yerinde olandır.

 48- El VEDÜD ( c.c ) 

Çok seven ve çok sevilen iyi kullarını seven rızasına erdiren ve sevilmeye en layık olandır.

49- El MECİD ( c.c ) 

Şanı şerefi çok üstün olan lütuf ve keremi bol olandır.

50- El BAİS ( c.c ) 

Ölüleri dirilten kabirlerden çıkaran mahşerde toplayandır.

51- Eş ŞEHİD ( c.c ) 

Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan her şeyi gözetleyip bilendir.

52- El HAKK ( c.c )  

Vacibu’l vücut olan varlığı hiç değişmeden devam edip duran mevcudiyet ve uluhhiyeti gerçek olandır.

53- El VEKİL ( c.c ) 

Tevekkül sahiplerinin işini üstlenen onlardan daha iyi onu emniyete alan kendisine güvenilip dayanılandır.

54- El KAVİ ( c.c )  

Çok kuvvetli kudretli her şeye gücü yetendir.

55- El METİN ( c.c )  

Her şeye gücü yeten kudretli çok güçlü ve sağlamdır.

56- El VELİ ( c.c ) 

Seçkin kullarının yardımcısı ve dostudur.

57- El HAMİD ( c.c )  

Her bakımdan övgüye layık bütün hamdler gerçekte yalnız kendisine ait olan bütün varlığın diliyle övülendir.

58- El MUHSİ ( c.c ) 

Yarattığı her şeyin sayısını bilendir.

59- El MUBDİ ( c.c )  

Mahlukatı baştan maddesiz ve örneksiz olarak yaratandır.

60- El MUİD ( c.c )  

Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan ölüleri diriltendir.

61- El MUHYİ ( c.c )  

İhya eden dirilten can bağışlayan hayat verendir.

62- El MUMİT ( c.c )  

Mahlukatın ölümünü yaratan ecelleri geldiğinde canlıları öldürendir.

63- El HAYY ( c.c ) 

Diri tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibidir.

64- El KAYYUM ( c.c ) 

Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen evveli olmayan kainatı yöneten en yüce varlık demektirç

65- El VACİD ( c.c )

İstediğini istediği vakit bulan hiçbir şeye muhtaç olmayan müstağnidir.

66- El MACİD ( c.c )  

Kadri ve şanı büyük kerem ve müsamahası bol.

67- El VAHİD ( c.c ) 

Tek zatında sıfatlarında isimlerinde ef’alinde ortağı ve benzeri olmayandır.

68- Es SAMED ( c.c )  

Her şey ona muhtaç fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan.

69- El KADİR ( c.c ) 

İstediğini yapabilen dilediğini istediği gibi yaratmaya müktedir olandır.

70- El MUKTEDİR ( c.c ) 

Her şeye gücü yeten kudretli kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf edendir.

71- El MUKADDİM ( c.c )  

İstediğini öne alandır.

72- El MUHARRİR ( c.c ) 

İstediğini yerine koyan arkaya bırakan erteleyendir.

73- El EVVEL ( c.c )  

Her şeyden önce var olan varlığının başlangıcı olmayandır.

74- El AHİR ( c.c ) 

Her şey helak olduktan sonra da varlığı devam edendir.

75- Ez ZAHİR ( c.c ) 

Varlığı sayısız delillerle açık olandır.

76- El BATIN ( c.c )  

Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olandır.

77- El VALİ ( c.c )  

Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare edendir.

78- El MÜTE’ALİ ( c.c ) 

Aklın mümkün gördüğü her şeyden her halden pek yüce olan izzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.

79- El BERR ( c.c )  

Kullarına iyilik ve ihsanı bol olandır.

80- El TEVVAB ( c.c ) 

Kullarını tövbeye teşvik edip tevbeleri kabul eden günahları bağışlayandır.

81- El MÜNTEKİM ( c.c )  

Günahkarlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı verendir.

82- El AFUVV ( c.c ) 

İnsanların günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak şekilde affedendir.

83- Er RAUF ( c.c ) 

Merhamet edici pek şefkatlidir.

84- El MALİKEL-MÜLK ( c.c ) 

Mülkün ebedi ve ezeli sahibidir. 

85- ZܒL- CELALİ VE’L-İKRAM ( c.c )  

Hem azamet sahibi hem fazlu kerem sahibi Celal ve Cemal/büyüklük ve lutuf sahibi olandır.

86- El MUKSİT ( c.c ) 

Hükmünde ve işlerinde adaletli olandır.

87- El CAMİ ( c.c )  

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayandır.

88- El ĞANİ ( c.c ) 

Hiçbir şeye muhtaç olmayan kendi dışındaki her şey O’na muhtaç olandır.

89- El MUĞNİ ( c.c ) 

Dilediğine zenginlik veren müstağni kılandır.

90- El MANİ ( c.c )  

Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen ve engelleyendir.

91- El DARR ( c.c ) 

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan hüsrana uğratandır.

92- En NAFİ ( c.c ) 

Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan faydalandırandır.

93- En NUR ( c.c ) 

Alemleri nurlandıran dilediğine nur veren ve Nur olandır.

94- El HADİ ( c.c ) 

Hidayete kavuşturan kulunu hayırla muvaffak kılandır.

95- El BEDİ ( c.c )  

Örneksiz misalsiz hayret verici alemler yaratandır.

96- El BAKİ ( c.c ) 

Varlığının sonu bulunmayan ebedi olandır

97- El VARİS ( c.c ) 

Varlığı devam eden varlığının sonu olmayan servetlerin hakiki sahibidir.

98- Er REŞİD ( c.c ) 

Bütün alemleri dos doğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran insanlara doğru yolu gösterendir.

99- Es SABUR ( c.c ) 

Çok sabırlı olan isyankarlardan acele intikam almayandır.

Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT Medyum Ali Değermenci
Onur Çarşısı Kat:5 No:114  Kızılay ANKARA / TÜRKİYE İş: 0 ( 312 ) 424-11-80  Cep ( 0535 ) 230-87-80

mamak nakliyat - natoyolu halı yıkama - keçiören halı yıkama - mamak halı yıkama - abidinpaşa halı yıkama tuzluçayır halı yıkama ankara halı yıkama

akdere halı yıkama - beylikdüzü ikinci el eşya - ataşehir ikinci el eşya ek iş ilanları rulman

mamak halı yıkama

e"> ankara yorgan yıkama

e-mail: medyumalidegermenci@yahoo.com